Stadgar

Stadgar

Stadgar för TRYGGHETSPARTIET

2019-04-29. Stadgarna är genomgångna och upprättade inför 2019 års partistämma.

2020-08-22. Stadgarna är genomgångna och upprättade efter 2019 års partistämma.

 1. § 2 Säte (Trygghetspartiet har sitt säte inom Skåne) är borttaget.
 2. § 11 Styrelse (Att styrelsen skall bestå av ordföranden i de olika avdelningarna tas bort och ersätts av följande). Styrelsen består av ordförandena plus tre-sex representanter från olika kommunavdelningar, vilka väljs på riksstämman.
 • § 10 Partistämma 12b. att riksstyrelsen består av ordföranden plus tre-sex representanter från olika kommunavdelningar, vilka väljs på riksstämman

2020-10-01. Stadgarna är genomgångna och upprättade efter 2020 års partistämma.

 1. § 2 Säte (Trygghetspartiet har sitt säte i Malmö).
 2. § 11 Styrelse (Att styrelsen skall bestå av ordföranden i de olika avdelningarna).

§ 10 Partistämma 12b. att riksstyrelsen består av ordföranden som väljs på stämman och att avdelningarnas ordförande är styrelseledamöter i Riksstyrelsen.

 1. § 11 För att Riksstyrelsen skall kunna ta beslut, krävs att minst ordförande och hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
 • § 6 Avgifter. Om inte avgiften betalas i tid utgår en ytterligare påminnelse, om betalningen inte inkommer innan stämman påbörjas får berörd avdelning ingen rösträtt eller talan på Stämman. Om medlemsavgiften inte betalas alls, får avdelningen fortsatt vara medlem men inte rösta eller yttra sig.

§ 1.

Namn

Trygghetspartiet är en ideell förening, som består av kommunavdelningar och är därmed ett förbund. Organisationsnummer 802504-2782. Partinamnet får förkortas till TP. (arial)

§ 2.

Säte

Trygghetspartiet har sitt säte i Malmö .

§ 3.

Uppgift och ändamål

Trygghetspartiet är ett politiskt parti för människor i alla åldrar. Det är demokratiskt, humanistiskt och pragmatiskt. Vi tror på ett solidariskt samhälle och vi värnar om välfärd och trygghet.

§ 4.

Organisation

Högsta beslutande organ är partistämman, som väljer den partiledare som under verksamhetsåret leder verksamheten. Partistyrelsen företräder normalt hela verksamhetsområdet, men området kan i vissa frågor delas verksamhetsmässigt, lämpligen efter valkrets. Dock skall samordning alltid ske, där så icke är uppenbart olämpligt. Områdenas gränser fastställs av partistyrelsen. Valarbetet rörande landstingsval skall alltid samordnas av partistyrelsen.

Valbar till landstinget och riksdagen är endast den som nominerats av den kommunavdelningen vederbörande tillhör.

§ 5.

Inträde och medlemskap

Enskild person, som är bosatt i kommun utan avdelning, får söka medlemskap i annan kommunavdelning eller direkt i partiet.

Rätt till inträde i partiet har dessutom varje kommunavdelning inom verksamhetsområdet. En nybildad kommunavdelning skall omgående erbjudas medlemskap i partiet.

Partistyrelsen har rätt att neka medlemskap eller att utesluta medlem som bedöms skada partiet eller som inte uppfyller sina förpliktelser mot partiet. Berörd person har ovillkorlig rätt att yttra sig innan beslut fattas.

§ 6.

Avgifter

De i partiet ingående avdelningarna erlägger medlemsavgift till partiet baserat på det egna medlemstalet den 31 december året före. Medlemsavgiftens storlek beslutas av partistämman och skall vara inbetalt till partiet under första kvartalet.

Om inte avgiften betalas i tid utgår en ytterligare påminnelse, om betalningen inte inkommer innan stämman påbörjas får berörd avdelning ingen rösträtt eller talan på Stämman. Om medlemsavgiften inte betalas alls, får avdelningen fortsatt vara medlem men inte rösta eller yttra sig.

Avgiften uppgår till 30 kr per medlem.

Kommunavdelning beslutar själv om avgift till avdelningen.

Då det inte finns avdelning i en kommun och någon önskar bli medlem skall denna kunna bli medlem direkt i partiet. Medlemsavgiften uppgår i sådant fall till 100 kr per år och ska inbetalas till rikspartiet. Medlem mellan 16-21 år är befriad från avgift.

§ 7.

Möten

Partistämman hålls på plats som styrelsen bestämmer under april månad. Under valår skall partistämman, förutom det som anges i § 10, avse fastställelse av landstings- och riksdagsvalsedlar samt av valprogram i landstingsfrågor.

Styrelsen kallar till partistämma minst 30 dagar i förväg genom skriftlig kallelse till ingående kommunavdelningar. I kallelsen till partistämma skall tid och plats anges då dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga för avdelningarna.

Extra partistämma kallas då styrelsen, revisorerna eller mer än en fjärdedel av anslutna kommunavdelningar så begär, varvid det eller de ärenden som föranlett kallelsen skall anges.

§ 8.

Beslutmässighet och beslut

Kommunavdelning har förslagsrätt och rösträtt vid partistämma.

Vid partistämma företräds varje kommunavdelning av ombud, ett för varje påbörjat femtiotal medlemmar som fanns registrerade i avdelningen den 31 december året innan, eller, för nya avdelningar, vid antagandet som medlem, Kommunavdelning kan företrädas av högst tre ombud. Varje ombud har en röst. Röstning med fullmakt tillåts för en avdelning oavsett antal ombud. Ombud får ha endast en fullmakt. Mötet är beslutsmässigt med närvarande ombud och fullmakter. Röstning med fullmakt är tillåten under förutsättning att fullmakten registrerats i röstlängden före partistämmans öppnande.

Omröstning sker öppet med enkel majoritet, dock att begärd votering vid personval skall ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av mötets ordförande utom vid personval, då lottning skall ske.

Medlem som valts till ledamot i riksdagen får inneha uppdraget i högst två mandatperioder i en följd.

§ 9.

Protokoll

Vid partistämma förs protokoll som justeras enligt bestämmelserna i 10 §. Vid styrelsemöten förs protokoll som justeras av mötesordföranden och minst en justeringsperson.

§ 10.

Partistämma

För utövande av rösträtt vid partistämma krävs minst 3 månaders medlemskap.

Vid partistämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 4. Val av mötesordförande samt styrelsens anmälan om mötessekreterare.
 5. Val av två justeringsmän för mötets protokoll, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning. *
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om verksamhetsårets resultat.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år.
 11. Fastställande av årsavgift för kommunavdelningarna för nästa år
  samt för enskild medlem.
 12. Val av partiledare på ett (1) år.

12b. att riksstyrelsen består av ordföranden som väljs på stämman och att avdelningarnas ordförande är styrelseledamöter i Riksstyrelsen.

13. Omedelbar justering av val enligt punkt 12.

14. Val av två revisorer samt två ersättare för ett år. Utseende av sammankallande.

15. Val av kommittéer eller uppdrag till styrelsen att utse sådan.

16. Styrelsen utser valberedning om 2-3 personer att förbereda val enligt punkt 12 inför nästkommande partistämma. Styrelsen utser sammankallande.

17. Behandling av styrelsens förslag (propositioner).

18. Behandling av motioner till partistämman.

19. Övriga frågor, som senast vid mötets öppnande anmälts tills styrelsen. I sådan fråga får beslut inte fattas om inte styrelsen samt minst 2/3 av närvarande röstberättigade ombud så beslutar. Dock får överläggning i ärendet ske utan beslut.

20. Mötets avslutande.

* Fråga om yttranderätt för inbjudna gäster samt ämnen anmälda för överläggning under punkt 19 skall anmälas under punkt 6.

§ 11.

Styrelse

Styrelsen består av ordförandena som väljs på riksstämman, Avdelningsordförande ingår i Riksstyrelsen som styrelsemedlemmar. Ordförande i styrelsen är partiledaren, som utses av partistämman. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Sekreterare och kassör kan utses utanför kretsen av styrelseledamöter. Styrelsen leder det löpande arbetet och företräder partiet mot tredje man. Styrelsen har rätt att delegera beslutanderätt i viss fråga till en eller flera ledamöter av styrelsen.

Vid förfall för ordinarie ledamot inträder dennes viceordförande i avdelningen som ersättare vid partistyrelsens sammanträde.

För att Riksstyrelsen skall kunna ta beslut, krävs att minst ordförande och hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal vinner den mening som biträds av ordföranden.

§ 12.

Motioner

Rätt att motionera till partistämman har varje kommunavdelning. För att behandlas på partistämman skall motion vara partistyrelsen tillhanda senast den 28 februari.

§ 13.

Ekonomi och revision

Räkenskapsåret skall vara kalenderår. Redovisningen skall ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.

Revisorerna har att kontinuerligt granska partistyrelsens förvaltning och räkenskaper samt årligen upprätta berättelse över sin granskning. Denna berättelse skall överlämnas till partistyrelsen före första kvartalets slut. Revisorerna äger att när som helst ta del av räkenskaper och förvaltning och har rätt att närvara vid partistyrelsens och dess utskottssammanträden.

Om revisorerna bedömer, att deras granskning föranleder sammankallande av en extra partistämma, kan de hos partistyrelsen begära, att en sådan kallas för visst angivet ärende.

§ 14.

Stadgeändring

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut av partistämman. Förslag till ändring skall vara bifogat kallelsen till mötet. Beslut fattas med enkel majoritet av antalet representerade röster.

Partistyrelsen får interimistiskt göra stadgeändringar. Beslut om definitiv stadgeändring tas då vid nästkommande partistämma.