Trygghetspartiet.se             

       Malmö årsmöteshandlingar finns under "Partiet"  Scrolla ner.


Välkommen till Trygghetspartiet - ditt nya parti


Varför ett nytt parti, räcker inte de vi har i dag? Svaret blir otvetydigt nej!

De nuvarande partierna saknar motivation att ta sig an de problem som har uppstått i det svenska samhället.åw

Inget av de nuvarande riksdagspartierna är intresserade av att undanröja orättvisorna som har uppstått och som består år efter år. Människor kan arbeta ett helt liv utan att få en pension som det går att leva drägligt på.

Sjukvården är körd i botten och behöver en rejäl omstrukturering för att fungera ordentligt.

Skolan uppfyller inte kravet på att ge eleverna kunskaper för att kunna fungera i arbetslivet.

Näringslivet behöver bättre villkor för att kunna konkurrera med utländska företag och ge sysselsättning åt alla dem som nu går arbetslösa.

Nationalekonomer och andra forskare varnar för att det finns stora risker i den svenska ekonomin. Hushållens skulder växer, det handlar nästan om en fördubbling i relation till hushållens inkomst sedan 1995. Människor i utanförskap som blir hänvisade till försörjningsstöd för att överleva kommer snart att överstiga en miljon.

Sverige står alltså inför enorma problem. Inte något av de nuvarande riksdagspartierna tycks ha kraft att hantera dessa. Det behövs alltså nya politiker i Sverige som har erfarenhet och kunskap från olika samhällssektorer för att vända den negativa utvecklingen. Trygghetspartiets medlemmar består av människor som har stor erfarenhet från olika sektorer i samhället, vi har människor från näringslivet, projektledare, poliser, skolledare, lantbrukare, jurister m.fl., alla besjälade att förbättra livet för befolkningen i Sverige.

Dokument till Malmös Årsmöte

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 i Malmö blir speciellt eftersom vi inte kunnat hålla ett ordinarie årsmöte 2020.  2019 hade vi ett ordinarie årsmöte och alla val som beslutades där överför styrelsen till 2020 års årsmöte och lägger till aktuell ekonomi för 2020. 

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 i Malmö blir ett distansmöte där medlemmarna svarar på frågor och skickar in som det står i kallelsen. I vissa av frågorna måste ni titta här på hemsidan för att kunna svara på frågan. Detta gäller fråga 8 frågan om Revisorernas berättelse, fråga 9 frågan om fastställande av resultat och balansräkning, fråga 11 frågan om fastställande av budget, fråga 14b frågan om val av styrelse och fråga 18 frågan om val av valberedning. SE HÄR NEDAN.


Frågor

Valberedningens förslag till styrelse för Trygghetspartiet Malmöavdelningen 2021

Ordförande: Jan O Pålsson Omval 1år 2022

Ordinarie ledamöter:

Sigbritt Sjöstrand omval 1 år 2022

Bertil Gyllencreutz omval 1 år 2022

Else Angeldorff omval1 år 2022

Siv wiktorsson omval 1 år 2022

Annika Lundstedt omval 1 år 2022

Revisorer:

Ordinarie: Lennart Nilsson Malmö Omval 1 år 2022

Ersättare: Sven Pettersson omval 1 år 2022

ValberedningAvdelning Malmös styrelse ersätter Karl-Erik Jarlerup som valberedning


Verksamhetsplan år 2021 för Malmöavdelningen

Verksamheten under 2021 kommer att påverkas av den tilltagande Pandemin, vi kommer att försöka att hålla möten utan risk för smitta. Målsättningen är att återkomma i kommun- fullmäktige efter valet 2022.

Genom att vara sparsamma med bankmedlen, planeras partiarbetet kunna upprätthållas och valrörelsen 2022 att kunna genomföras.

Handlingsprogram

Styrelsen för Malmöavdelningen skall fastställa ett handlingsprogram, som anpassas till Pandemin. Ett urval av frågor, tillsammans med frågor för riks- och regionnivå, finns i Malmös valbroschyrer.

Pensionsfrågorna och Våld i samhället är viktiga frågor, dessa skall vi driva i den mån som Pandemin medger. Detta både för att attrahera nya medlemmar, fler sympatisörer och därmed fler väljare 2022. En del av dessa hoppas vi skall vara beredda att arbeta aktivt för att partiet ska växa. Vår politik måste vinna mer uppmärksamhet och tränga igenom i media.

Medlemsvärvning

Presumtiva medlemmar och intresserade malmöbor är alltid välkomna till våra möten och aktiviteter. Vi kommer också att intensifiera vårt arbete och vår synlighet på de sociala medierna. när vi närmar oss valet

Medlemskontakter

Beslut har tagits att sluta sända närradio genom Malmökanalen 89,2 under 2020 på grund av den höga kostnaden.

Partiet finns på Facebook, dessa medier skall utvecklas och utnyttjas till fullo i våra försök att nå väljare.

I samband med utskick per post till medlemmarna sänds även information med nyheter från Malmöavdelningen och Skåne. Försöken att få e-postadresser till fler medlemmar kommer att fortsätta för att snabbare kunna hålla kontakt med och informera medlemmarna. Allmänna möten och aktiviteter med intressanta inslag finns det planer på att genomföra.

Övrigt

Malmöavdelningen, skall ta aktiv del i partiarbetet på såväl region- som riksplanet.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse år 2020 för Malmöavdelningen

(organisationsnummer 846501-7724)

Under året har vi skrivit sparsamt på Facebook. Innan Pandemin slog till, hann vi med ett föreläsningsmöte på Bellevue Park.
Medlemsantalet har stadigt sjunkit och är i början av 2019 cirka 80 inklusive ständiga medlemmar.

Styrelsen

På årsmötet 2019 valdes följande styrelse, ordförande Jan O Pålsson, ledamöter Sigbritt Sjöstrand, Bertil Andersson, Lennart Nilsson Svedala, Siv Wiktorsson, Else Angeldorff och Bertil Gyllencreutz. Till ersättare valdes, Jurgen Baltzer och Annika Lundstedt.

Eftersom Pandemin hindrat årsmöte 2020 kommer vi att låta ordförande och styrelsemedlemmar sitta kvar fram till årsmötet kan genomföras. Dock är inte Jurgen Baltzer med oss längre (dog 2020), Bertil Andersson och Lennart Nilsson har avgått.
Revisorer
På årsmötet 2019 valdes som revisorer Lennart Nilsson, och Sven Pettersson dessa sitter också kvar till kommande årsmöte.

Valberedning
På årsmötet 2019 valdes också som valberedning Karl-Erik Jarlerup. Här beslutar styrelsen att valberedningen utgörs tills vidare av styrelsen.
Möten
Styrelsen har under 2020 haft 2 styrelsemöten.
Inga medlems, allmänna möten eller öppet hus möten har arrangerats
Ekonomi

Medlemsavgiften har av årsmötet fastställts till 100 kr. Under 2021 kommer medlemsavgiften att vara 0 kronor beroende på det låga utbytet av aktiviteter. Avdelningens ekonomi består av sparade medel sen vi hade mandat i kommunen eftersom partistödet inte längre utgår efter 2015. Målsättningen är att återkomma i kommunfullmäktige efter valet 2022. Genom att vara sparsamma med bankmedlen, planeras partiarbetet kunna upprätthållas och valrörelsen 2022 att kunna genomföras på ett bra sätt. Avdelningens resultat för året och ekonomiska ställning vid årets slut framgår i resultat- och balansräkningen.
Kansliet
Våra styrelsemöten hålls idag på Tuppen.
Kyrkofullmäktige och Församlingsråden i Malmö samt Stiftsfullmäktige i Lunds stift.
Är vilande p.g.a. inget deltagande från Trygghetspartiet.
Rikspartiet
Partiledare i Trygghetspartiet är Erling Hansen Riksstämman kommer senare under året.
Malmö 2021-04-25
Styrelsen

Viktiga frågor för oss

Våra prioriterade områden

Trygghetspartiet

TRYGGHETEN

 Vi vill stärka rätts samhället genom att införa jourdomstolar och vi vill att straffen avtjänas i anslutning till domen.

 

SJUKVÅRDEN

Regionen har för många, ofta självpåtagna, uppgifter. De skall ses över och renodlas. Administrationen ska minska

SKOLAN

En bättre skola     Vi vill att eleverna rör sig i skolan varje dag. Fysisk aktivitet är positiv för inlärning, humanism, social kompetens och demokrati ska finnas på schemat.

PENSIONÄRER

Grundavdrag för alla.         
Vi vill införa ett grundavdrag, för alla. Det ska motsvara beloppet för fattigdomsgräns enligt EU:s normer, för närvarande 11800 kr per månad. Det innebär att det blir lättare att leva på sin lön och sin pension.

Partiet


Halmstad 

Helsingborg 

Malmö


Höör


Tomelilla


Trelleborg


Laholm


Landskrona


Märkligt att ingen av pensionärsorganisationerna nämner att staten lägger beslag på cirka 19 miljarder årligen av de avgiftsbetalningar som arbetsgivarna gör för sina anställda. Dessa pengar tillhör egentligen de löntagare som har tjänat in dem men politikerna har bestämt att den allmänna inkomstpensionen inte får grundas på högre belopp än 7,5 inkomstbasbelopp. Varför tiger pensionärsorganisationerna om detta? Till och med Sydsvenskan har inte klart för sig vad som gäller. Den 1 september 2020 skrev tidningen på sin ledarsida "Den totala livsinkomsten blev avgörande för pensionens storlek, varje krona räknas". Trots påpekande om felet har Sydsvenskan ännu inte dementerat sitt felaktiga påstående. 

Nu fryser biståndsmyndigheten Sida ytterligare projekt med statlig koppling, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Det aktuella projektet är ett samarbete med det statliga universitetet i Minsk, där syftet med stödet är att stärka kunskapen om mänskliga rättigheter inom den akademiska världen. Enligt Ekot har 44 miljoner kronor under fem år betalats ut till projektet och ytterligare fyra miljoner skulle ha betalats ut under hösten. Sida motiverar beslutet med att "staten utövar våld och frihetsberövar människor som protesterar mot valfusk och polisvåld". Vi måste ha gott om pengar i Sverige förutom när det gäller pensionärerna. 44 miljoner kronor för att "stärka kunskapen om mänskliga rättigheter inom den akademiska världen". SIDA måste leta med ljus och lykta efter konstiga projekt att lägga svenska skatter på.